decembrie 19, 2021

Despre PTR1 – Montarea, Autorizarea Functionarii, Admiterea functionarii – partea 1

PTR1 documentatii

MONTAREA

În PTR1, montarea se efectuează de către:

– producător

– persoane juridice autorizate de către ISCIR

– persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre

Documente necesare, in PTR1:

 • Inainte de montare se intocmeste documentatie tehnica preliminara de montare avizata de RADTP
  • persoana juridică montatoare întocmeşte un memoriu tehnic (documentaţia tehnică preliminară de montare, lucrările de montare şi condiţiile tehnice de execuţie şi programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare).
  • memoriul tehnic se vizeaza de către deţinător/utilizator si se inainteaza la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de montare.
  • inspectorul de specialitate ISCIR întocmeşte un Proces-verbal de verificare tehnică întocmit de ISCIR (Anexa 2) pentru acceptarea începerii lucrărilor de montare (PTR1).
 • In timpul montarii se efectueaza verificarile din memoriul tehnic specificat in PTR1. Persoana juridică autorizată prezintă inspectorului ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspecţie materiale, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine/rapoarte de laborator etc.); 
 • La finalul verificarilor inspectorul ISCIR intocmeste un proces-verbal necesar in PTR1
 • Dupa finalizarea montarii:
  • verificarea documentaţiei tehnice de montare – se depune la ISCIR si cuprinde
   • memoriu tehnic de montare; 
   • certificate de inspecţie ale materialelor; 
   • documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive; 
   • documentele privind efectuarea lucrărilor de montare şi verificării lucrărilor; 
   • documente privind efectuarea îmbinărilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi şi cu valabilitatea autorizaţiilor); 
   • documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR;  
   • procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă; 
   • declaraţia pentru lucrările de montare întocmită de către persoana juridică autorizată sau producator – Anexa 1;
  • verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate, in PTR1.
  • RSL al persoanei juridice autorizate consemneaza lucrarile de montare in registrul de supraveghere (Anexa 3)

AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII

masini grele

  • Deţinătorul/utilizatorul inainteaza la ISCIR o cerere, însoţită de următoarele, după caz:
   • declaraţia de conformitate tip CE
   • documentaţia tehnică a maşinii, care trebuie să conţină, după caz:
    • denumirea maşinii;
    • o descriere generală;
    • caracteristicile tehnice: sarcina maximă de utilizare şi, după caz, o copie a plăcii sau a tabelului cu sarcini; reacţiunile din reazeme sau încastrări şi, după caz, caracteristicile căilor de rulare; dacă este necesar, definirea şi mijloacele de instalare a contragreutăţilor;
    • conţinutul carnetului de urmărire a maşinii de ridicat, dacă el nu este furnizat împreună cu aceasta;
    • îndrumări pentru utilizare, conform PTR1;
    • raport de încercări care prezintă încercările statice şi dinamice;
    • instrucţiunile pentru punerea în funcţiune şi utilizarea maşinii;
    • planurile, schemele, descrierile şi explicaţiile necesare pentru utilizarea, întreţinerea, repararea si verificarea funcţionării corecte;
    • o descriere a postului/ posturilor de lucru susceptibile să fie ocupate de către personalul de deservire;
    • o descriere a utilizării normale a maşinii de ridicat;
    • contraindicaţii legate de utilizare;
    • instrucţiunile de instalare şi montare (planurile, schemele şi mijloacele de fixare şi descrierea şasiului sau a instalaţiei pe care maşina urmează a fi montată şi în vederea reducerii zgomotului şi vibraţiilor);
    • informaţiile legate de riscurile reziduale;
    • instrucţiunile pentru instruirea personalului de deservire, măsurile de protecţie, echipamentul individual de protecţie;
    • caracteristicile esenţiale ale dispozitivelor de prindere;
    • condiţiile în care maşinile îndeplinesc cerinţa de stabilitate în timpul utilizării, transportului, asamblării, dezasamblării, dacă sunt scoase din funcţiune sau în timpul verificărilor ori defectărilor previzibile;
    • instrucţiunile care permit garantarea faptului că operaţiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza în condiţii de securitate, indicându-se masa maşinii de ridicat şi a diferitelor sale părţi componente, atunci când acestea trebuie să fie, în mod regulat, transportate separat;
    • modul de operare care trebuie urmat în cazul unui accident sau al unei defectări sau blocaj;
    • descrierea operaţiilor de reglare şi mentenanţa in PTR1;
    • specificaţiile referitoare la piesele de schimb.
   • documentaţia de montare:
    • documentaţia tehnică preliminară de montare, avizată de RADTP;
    • documente care atestă calitatea lucrărilor de montare pentru grinzile căilor de rulare şi pentru sistemul de susţinere a acestora, pentru pregătirea şi amenajarea terenului căilor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare şi al elementelor de prindere, după caz;
    • abaterile constatate prin măsurare ale căii de rulare;
    • documente privind efectuarea îmbinărilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi şi cu valabilitatea autorizaţiilor., unde este cazul);
    • schiţă cu dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţă, cu indicarea accesului la maşina de ridicat în cazul în care nu sunt cuprinse în documentaţia tehnică preliminară de montare;
    • proces-verbal de probe de casă (în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că maşina de ridicat poate fi supusă verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării) întocmit de producător sau de persoana juridică autorizată care a efectuat montarea şi semnat de deţinător/utilizator;
    • buletin de verificare a rezistenţei prizei de punere la pământ;
    • buletin de verificare a rezistenţei de izolaţie;
    • dovada că structura de rezistenţă a clădirii, a estacadei sau solul poate prelua eforturile produse de maşina de ridicat, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    • declaraţia pentru lucrările de montare efectuate, conform modelului din Anexa 1;
   • raportul tehnic întocmit de o persoană juridică autorizată.
   • declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului/utilizatorului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare a maşinii de ridicat, dacă este cazul.
  • (Art. 16) Inainte de verificari si incercari tehnice, toate lucrările de montare trebuie să fie complet terminate, toate elementele componentele si instalatiile trebuie sa fie verificate si sa corespunda, sa fie prevazute indicatoare de avertizare, securitate si instructiuni, personalul de deservire şi personalul auxiliar de deservire să fie autorizat sau instruit, masina sa fie legata la pamant.
  • Se efectueaza verificari si incercari tehnice:
 • verificări tehnice
   • verificarea montării ansamblurilor şi subansamblurilor, conform PTR1;
   • verificarea îmbinărilor nedemontabile ale structurii metalice;
   • verificarea integrităţii şi conformităţii constructive a structurii metalice;
   • verificarea amenajărilor care să permită accesul personalului pentru efectuarea lucrărilor de reparare, întreţinere şi revizie;
   • verificarea respectării gabaritelor de liberă trecere şi a spaţiilor de siguranţă prevăzute;
   • verificarea echipării instalaţiei electrice cu dispozitive de protecţie şi cu inscripţionările necesare;
   • verificarea verticalităţii turnului macaralei;
   • verificarea fixării grinzilor căilor de rulare şi a sistemului de susţinere a acestora;
   • verificarea fixării pe postamentul de amplasare;
   • verificarea pentru preîntâmpinarea uzurii şi pericolului de deraiere a ansamblului roţi de rulare-cale de rulare;
   • verificarea existenţei componentelor de securitate;
  • încercări tehnice:
   • încercări în gol;
   • încercări în sarcină:
    • statice
    • dinamice
   • încercări de stabilitate la macaralele cu braţ;
   • încercări de etanşeitate;
   • alte încercări.
 • Producătorul sau persoana juridică autorizată care a efectuat montarea menţionează rezultatele verificărilor şi încercărilor în procesul-verbal cu probe de casă.
 • Verificarea tehnică în vederea acordării autorizării funcţionării se efectuează de inspectorul ISCIR. Pentru recpectarea PTR1, trebuie să participe si RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, personalul de deservire şi personalul auxiliar de deservire, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigură întreţinerea şi revizia şi, la solicitarea inspectorului ISCIR, orice altă persoană implicată în montarea, întreţinerea şi revizia maşinii.
 • Inspectorul ISCIR efectuează sau se asigură că verificările şi încercările tehnice sunt efectuate cu rezultate corespunzătoare si intocmeste un proces-verbal de verificare tehnică (Anexa 2), care se ataşează la cartea maşinii, respectand PTR1.
 • Se întocmeşte o carte a maşinii, care se pastreaza de detinator/ utilizator si conţine (conform PTR!):
  • documentaţia tehnică a masinii 
  • evidenţa verificărilor, eliberată de ISCIR:
   • copertă fixă;
   • parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate;
   • parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a maşinii.

ADMITEREA FUNCTIONARII

 • Se procedează similar autorizarii funcţionării, fiind efectuată de către RSVTI al detinatorului/ utilizatorului, care întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnica (Anexa 4).

Pentru servicii complete, referitoare la PTR 1, de RSVTI – ISCIR, solicita oferta accesand pagina de RSVTI.