decembrie 19, 2021

Despre PTR 1 – Utilizarea, Verificarea tehnica periodica – partea a 2-a

PTR 1

UTILIZAREA / EXPLOATAREA

 • În PTR 1, se asigura regimul de supraveghere prin RSVTI.
 • Pentru fiecare masina trebuie sa existe un registru de supraveghere sau carnet de urmărire (Anexa 3) care se vizeaza de RSVTI.

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ

 • Verificările tehnice periodice, în PTR 1, în vederea acordării autorizării funcţionării în continuare se efectuează (in functie de masina) de catre:
  • inspectorul ISCIR
  • inspectorul ISCIR sau RSVTI, după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR
 • Verificările tehnice periodice în vederea admiterii funcţionării în continuare se efectuează de către RSVTI.
 • La verificările tehnice efectuate de inspectorul ISCIR trebuie să participe RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, personalul de deservire şi personalul auxiliar de deservire, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigură întreţinerea şi revizia şi, la solicitarea inspectorului ISCIR, orice altă persoană implicată în montarea, întreţinerea şi revizia maşinii.
 • Înaintea începerii verificării tehnice, toate lucrările de montare trebuie să fie complet terminate, toate elementele componentele si instalatiile trebuie sa fie verificate si sa corespunda, sa fie prevazute indicatoare de avertizare, securitate si instructiuni, personalul de deservire şi personalul auxiliar de deservire să fie autorizat sau instruit, masina sa fie legata la pamant.
 • Se efectueaza verificari si incercari tehnice (vezi mai sus).
 • Pentru autorizarea funcţionării în continuare inspectorul ISCIR sau RSVTI cu imputernicire întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică (Anexa 2) si il ataşează la cartea maşinii.
 • Pentru admiterea funcţionării în continuare RSVTI întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică (Anexa 4) si il ataşează la cartea maşinii. RSVTI trebuie să transmită o copie la ISCIR în termen de 15 zile – doar pt cele care a primit imputernicire

VERIFICAREA TEHNICA LA REPUNEREA IN FUNCTIUNE

service auto

 • În PTR 1, verificarea tehnica se face daca:
  • maşina se montează pe un alt amplasament fix;
  • se aduc modificări ale configuraţiei la maşina;
  • se ataşează maşinii alte dispozitive de prindere;
  • maşina a suferit modificări faţă de documentaţia tehnică dată de producător şi/sau documentaţia tehnică de montare, ulterior unei acţiuni de reparare, dar care nu au dus la modificarea performanţelor iniţiale, a scopului sau a tipului acesteia.
 • Se efectuează de inspectorii ISCIR sau de RSVTI, cu împuternicire din partea ISCIR, urmandu-se aceiasi pasi ca la verificarea tehnica periodica.
 • Pentru repunerea în funcţiune în vederea obţinerii autorizării funcţionării maşinilor, deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite, în scris, la ISCIR efectuarea verificărilor tehnice.

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC 

 • Se efectuează de către: 
  • producător
  • persoane juridice autorizate de către ISCIR
  • persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. 
 • Se efectueaza:
  • daca s-au produs avarii şi/sau accidente;
  • daca în urma verificărilor tehnice se obţin rezultate necorespunzătoare;
  • cand maşina urmează să fie repusă în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprită, fără să fie conservată în mod corespunzător;
  • la sfârşitul duratei de viaţă;
  • la expirarea duratei normale de funcţionare;
  • când documentaţia tehnică a maşinii lipseşte sau este incompletă;
  • când se constată coroziune şi/sau deformaţii la structura metalică portantă;
  • după un seism major sau când zona în care este montată a suferit o acţiune susceptibilă să-i afecteze structura sau stabilitatea.
 • În PTR 1, persoana juridică autorizată de ISCIR întocmeşte un program de investigaţii/ examinări, care cuprinde cel puţin următoarele:
  • descrierea maşinii de ridicat din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare şi, după caz, desenul tip de ansamblu;
  • prezentarea eventualelor acţiuni de montare/reparare la care a fost supusă maşina de ridicat în timpul perioadei de funcţionare;
  • planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la maşina de ridicat; schiţe care cuprind poziţionarea exactă a punctelor şi locurilor unde urmează să se efectueze examinări vizuale şi/sau nedistructive, măsurări de grosimi şi altele, şi a zonelor din care urmează să fie prelevate epruvete pentru încercări distructive;
  • menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi încercărilor care se propun a fi efectuate şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
 • Programul de investigaţii/examinări se avizeaza de  RADTE al p.j.a.
 • Programul de investigaţii/examinări avizat se înaintează la ISCIR pentru acceptare.
 • ISCIR transmite acceptul efectuării programului, cu sau fără completări.
 • Programul de investigaţii/examinări, în PTR 1, acceptat se efectuează sub supravegherea p.j.a. Reprezentantul persoanei participă la toate examinările, verificările şi încercările prevăzute în programul acceptat de ISCIR.
 • Daca ISCIR solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului ISCIR, p.j.a. are obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului la efectuarea acestora.
 • Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, p.j.a. întocmeşte raportul tehnic.
 • Raportul tehnic se avizeaza de RADTE al p.j.a.
 • Raportul tehnic, împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale întocmite de inspectorul ISCIR (după caz), se transmit la ISCIR pentru acceptare.
 • ISCIR accepta raportul tehnic.
 • Deţinătorul/utilizatorul solicită la ISCIR efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizării funcţionării maşinii.
 • Programul de investigaţii/ examinări, raportul tehnic şi documentele aferente se ataseaza la cartea maşinii.

Pentru servicii complete, referitoare la PTR 1, de RSVTI – ISCIR, solicita oferta accesand pagina de RSVTI.