decembrie 19, 2021

Despre PTR 1 – Intretinerea si revizia, repararea, demontarea, casarea – partea a 3-a

PTR 1

ÎNTREŢINEREA SI REVIZIA

In PTR 1, intretinerea si revizia utilajelor de ridicat sub presiune are urmatoarele caracteristici:

 • Se efectuează de către: 
  • producător
  • persoane juridice autorizate de ISCIR
  • persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre.
 • Se execută, planificat, conform instrucţiunilor din documentaţia tehnică sau documentaţia tehnică de verificări şi încercări tehnice în utilizare pentru investigaţii/ examinări.
 • În PTR 1, întreţinerea cuprinde cel puţin următoarele operaţiuni:
  • curăţarea;
  • verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
  • ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
  • verificarea uzurii cablurilor sau lanţurilor de tracţiune şi a fixării acestora;
  • verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora;
  • verificarea funcţionării mecanismelor;
  • verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;
  • strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor;
  • verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;
  • verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi semnalizare;
  • verificarea rezistenţei de izolaţie şi a rezistenţei prizei de legare la pământ a echipamentelor electrice;
  • verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni;
  • verificarea stării căilor de rulare şi a roţilor de rulare;
  • verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice şi pneumatice.
 • Revizia cuprinde reglarea sau înlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor înglobate.
 • Se consemnează de către RSL în registrul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi revizie (Anexa 6).
 • Se consemnează de către RSVTI al deţinătorului/ utilizatorului în registrul de supraveghere al maşinii de ridicat (Anexa 3).

REPARAREA

reparare auto

In PTR 1, repararea utilajelor de ridicat sub presiune are urmatoarele caracteristici:

 • Se efectuează de către: 
  • producător
  • persoane juridice autorizate de ISCIR
  • persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre.
 • Inspectorul ISCIR sau RSVTI, după caz, întocmeşte procesul-verbal de constatare în vederea introducerii în reparare.
 • Unitatea reparatoare întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care cuprinde:
  • documentaţia tehnică preliminară de reparare;
  • lucrările de reparare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora;
  • programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare.
 • Se intocmeste documentaţia tehnică preliminară de reparare, care trebuie sa cuprinda:
  • desenul de ansamblu;
  • breviarul de calcul de rezistenţă al elementelor portante;
  • documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente;
  • planul de verificări şi încercări care se efectuează pe parcursul lucrărilor de reparare;
  • condiţiile tehnice de încercări pentru atestarea parametrilor.
 • Documentaţia tehnica preliminara de reparare se avizeaza de către RADTP si se trimite la ISCIR pentru acceptare (doar acele utilaje care intra sub incidenta ISCIR)
 • Memoriul tehnic se vizeaza de deţinător/ utilizator.
 • Memoriul tehnic se inainteaza la ISCIR (in anumite cazuri – art. 68), în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare.
 • ISCIR analizează documentele şi întocmeşte procesul-verbal de acceptare.
 • Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificări, dacă acestea sunt prevăzute în solicitarea ISCIR. Reparatorul prezintă inspectorului ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi şi valabilitatea autorizaţiilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control şi altele); 
 • Verificările se finalizează cu încheierea unui proces-verbal de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
 • Lucrarile se verifică de către RSVTI al deţinătorului/ utilizatorului împreună cu RSL al persoanei juridice autorizate.
 • După finalizarea lucrărilor de reparare, se efectuează următoarele:
  • verificarea documentaţiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării tehnice:
   • memoriu tehnic de reparare;
   • documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente maşinii de ridicat care au fost înlocuite;
   • documente privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de reparare şi în final a verificării lucrărilor executate;
   • documente privind calitatea îmbinărilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi şi valabilitatea autorizaţiilor);
   • documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor nedistructive/distructive efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR;
   • procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării în continuare;
   • declaraţia de conformitate pentru lucrările de reparare efectuate (Anexa 1);
  • verificări şi încercări tehnice (art. 17)
 • Rezultatele verificării tehnice se consemnează într-un proces-verbal de verificare tehnică (Anexa 4) întocmit de către RSVTI.
 • Toate constatările referitoare la reparare trebuie să fie consemnate de către inspectorii ISCIR sau RSVTI într-un proces-verbal de verificare tehnică (Anexa 2), care se ataseaza la cartea masinii.
 • Lucrările se consemnează de către RSL al persoanei juridice autorizate în registrul de evidenţă al lucrărilor de reparare (Anexa 6) şi de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al maşinii de ridicat (Anexa 3).

DEMONTAREA

In PTR 1, demonatarea utilajelor de ridicat sub presiune are urmatoarele caracteristici:

 • Se efectuează conform documentatiei tehnice de către:
  • producător
  • persoane juridice autorizate pentru montarea

SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA

In PTR 1, scoaterea din uz si casarea utilajelor de ridicat sub presiune are urmatoarele caracteristici:

 • Se face de către deţinător.
 • Casarea masinilor intra in sarcina detinatorului.
 • Casarea maşinii se confirmă printr-un proces-verbal întocmit de către RSVTI al deţinătorului şi semnat de către reprezentantul conducerii deţinătorului.
 • Procesul-verbal se ataşează la cartea maşinii şi rămâne în arhiva deţinătorului.
 • Deţinătorul comunică în scris, în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal,  scoaterea din uz şi casarea maşinii la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.

Pentru servicii complete de RSVTI – ISCIR, referitoare la PTR 1, solicita oferta accesand pagina de RSVTI.